w Ramach Serwisu Internetowego Fundacji INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA NATURALNEGO

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług oraz warunki korzystania z serwisu internetowego Fundacji INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA NATURALNEGO z siedzibą w Warszawie, ul. Tużycka 8 lok. 603, 03-683 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598933, NIP 5242792993, REGON 3636353400000, zwana Dalej Fundacją, dostępnego pod adresem http://iozn.pl/, zwany dalej Serwisem.

Definicje

§ 1

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1) „adres e-mail” – adres poczty elektronicznej:

– Użytkownika Serwisu korzystającego z usługi Newsletter’a,

– Użytkownika Serwisu, który dobrowolnie udostępnia swój e-mail w odpowiednim formularzu, w szczególności korzystającego z funkcji Komentarz lub Podpisz petycję

2) „Akcja” – wskazane w Serwisie działania Fundacji, w szczególności Petycje, Listy, kierowane do instytucji publicznych w ramach akcji informacyjnych prowadzonych przez Fundację,

3) „Formularz” – formularz przeznaczony do udostępnienia danych Użytkownika celem dokonania przez niego wpisu Komentarza lub skorzystania z opcji Newsletter lub z Akcji

4) Newsletter – usługa polegająca na otrzymywaniu drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail: (a) bieżących wiadomości od Fundacji (b) informacji na temat nowych Akcji realizowanych przez Fundację

5) „Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Fundację w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników,

6) „Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu.

Postanowienia ogólne

§ 2

Fundacja świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Akceptacja Regulaminu

§ 3

1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień oraz innych przepisów i zasad ustanowionych przez Fundację i podanych do wiadomości Użytkowników.

3. Regulamin udostępniony jest pod adresem http://iozn.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna-1.html

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

§4

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownicy powinni dysponować:

a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

b) łącze o przepustowości co najmniej 2 Mbit/s,

c) przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;

d) Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

2.Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu i w rozsyłaniu Newsletterów. Fundacja będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.

Zakres usług

§5

1. Fundacja w ramach Serwisu oferuje w szczególności następujące Usługi polegające na:

a) udostępnianiu Użytkownikom możliwości przeglądania oraz odczytywania informacji, artykułów i innych materiałów (tekstów, grafik, zdjęć, danych itd.) z dziedziny medycyny naturalnej i ochrony zdrowia zamieszczanych w Serwisie w ramach dostępu bezpłatnego;

b) udostępnianiu miejsca na serwerach Fundacji w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Fundację materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Fundację w Serwisie;

c) przesyłaniu Newslettera,

d) możliwości aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez Fundację Akcjach, w szczególności poprzez udostępnienie możliwości podpisania Petycji i Listów w sprawach związanych z działalnością Fundacji,

e) możliwości uzyskania dostępu do informacjach o potwierdzonych badaniami naukowymi, informacjach o naturalnych metodach leczenia i zapobiegania chorobom.

2. Fundacja określa na odpowiednich stronach/podstronach Serwisu rodzaje Usług wymagających podania określonych danych osobowych,

3. Informacje zawarte w Serwisie i wszelkich publikacjach wydawanych przez Fundację są publikowane i dystrybuowane w celu wyłącznie informacyjnym i nie mogą być traktowane jako indywidualne porady lecznicze. Fundacja ma wyłącznie na celu upowszechnianie wiedzy na temat medycyny naturalnej. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kuracji lub chęci stosowania jakichkolwiek porad przedstawionych w publikacjach skonsultować się z lekarzem lub terapeutą. Fundacja nie ma intencji wchodzenia z Użytkownikami Serwisu w relację lekarz – pacjent, ani nie nakłania do rezygnacji z tradycyjnych form leczenia. Fundacja stara się upowszechniać informowacje o publikacjach na temat medycyny naturalnej i w żadnym wypadku nie zaleca, nie zachęca ani nie rekomenduje zastąpienia tradycyjnych metod leczniczych metodami naturalnymi. Fundacja nie odpowiada za niezawodność, skuteczność ani za poprawne korzystanie z informacji zawartych w serwisie ani w żadnej z publikacji, jak również za problemy zdrowotne, które mogą wystąpić na skutek omawianych terapii.

4. Usługi wymienione świadczone są nieodpłatnie.

Zasady korzystania z serwisu

§ 6

1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba że właściwość Usługi wymaga podania adresu e-mail.

3. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego dane są podane dobrowolnie oraz są prawdziwe.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

5. W przypadku niedozwolonego korzystania z Usług, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Fundacja ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

6. Wszelkie przedstawione poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści i mechanizmów udostępnionych na stronie internetowej Fundacji odbywa się na dobrowolnie przez użytkownika i na jego odpowiedzialność.

§ 7

Użytkownik zamawiający usługę Newsletter’a, lub wyraża zgodę na wysyłanie Newsletter’a przez Fundację na wskazany przez siebie adres e-mail. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter’a poprzez kliknięcie w specjalny link znajdujący się w treści Newsletter’a (tzw. rezygnacja z Newsletter’a), możliwości uzyskania dostępu do informacjach o potwierdzonych badaniami naukowymi, informacjach o naturalnych metodach leczenia i zapobiegania chorobom.

Użytkownik skorzystać z możliwości uzyskania dostępu do informacjach o potwierdzonych badaniami naukowymi, informacjach o naturalnych metodach leczenia i zapobiegania chorobom na wskazany przez siebie adres e-mail. W takim wypadku e-mail zostanie wysłany przez podmiot współpracujący z Fundacją – Pocztę Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku i w tym zakresie Użytkownik wyraża na to zgodę.

Użytkownik może wziąć czynny udział w Akcjach inicjowanych przez Fundację. W takich przypadkach może zostać poproszony o wskazanie Imienia, Nazwiska, Adresu oraz kodu pocztowego i adresu e-mail, które zostaną umieszczone w wydrukowanych i wysłanych do odpowiednich podmiotów wskazanych w treści każdej Akcji.

Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

Nie jest dozwolone korzystanie z oprogramowania typu robot, spider, offline reader czy innych aplikacji do przeszukiwania/odzyskiwania stron ani żadnych urządzeń, narzędzi czy procesów — zarówno automatycznych, jak i ręcznych — służących do odzyskiwania, indeksowania czy eksploracji danych Serwisu, technik „scrapingu” i innych podobnych technik.

Użytkownik, korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu.

Fundacja oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Komentarze, treści Użytkowników i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, treści naruszających dobre obyczaje, treści bezprawnych, obraźliwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie,

b) danych innych osób w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,

c) adresów stron internetowych,

d) treści o charakterze reklamowym,

e) zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej,

f) zakazane jest umieszczanie treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym,

g) zakazane jest umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;

h) zakazane jest rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej,

i) zakazane jest uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

j) zakazane jest wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding), stalking;

k) zakazane jest podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych.

9. Komentarze niezgodne z Regulaminem lub sprzeczne z prawem mogą zostać usunięte przez Fundację.

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

§ 8

1. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji, a ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie bez zgody Operatora Serwisu, poza przypadkami dozwolonymi przepisami obowiązującego prawa, jest zabronione i spotka się z natychmiastową reakcją Fundacji, z pociągnięciem naruszającego prawa Fundacji do nazwy i logo do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.

2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora Serwisu, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2006, Nr 90, poz.631 z późn. zm. zwaną dalej „Ustawą o Prawie Autorskim”), przysługują Fundacji. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wglądu do całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim, bez wyraźnej pisemnej zgody Fundacji, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Fudacji, z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych, marketingowych lub innych pochodzących od Fundacji lub podmiotów, z którymi fundacja zawrze w tym zakresie odrębne umowy.

Ochrona prywatności i dane osobowe

§ 9

Fundacja przetwarza adresy e-mail Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka Prywatności”, będącym integralną częścią Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne i Rozwiązanie Umowy

§ 10

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu należy składać drogą zwykłą pisemną na adres siedziby Fundacji albo elektroniczną na e-mail kontakt@iozn.pl

2. Fundacja reklamacje Użytkowników niezwłocznie, w kolejności wpływu.

3. Fundacja niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, lub w inny sposób podany w zgłoszeniu reklamacji.

4. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą wejścia na określoną stronę Serwisu.

5. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy. Rezygnacja z Usługi Newsletter oraz przesyłania informacji/powiadomień na e-mail, możliwa jest w każdej chwili i polega na kliknięciu odpowiedniego pola w treści Newslettera lub informacji/powiadomienia lub poprzez wysłanie do Fundacji stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Fundacji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

6. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane na adres poczty elektronicznej kontakt@iozn.pl. Oświadczenie może przybrać treść według poniższego wzoru: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych Serwisu iozon.pl …. (prosimy wpisać rodzaj Usługi) Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji: Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.

7. Utrata prawa odstąpienia od Umowy – W przypadku Usług darmowych Serwisu – rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności darmowych Serwisu poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany na adres e-mail bądź otwarcie strony Serwisu dedykowanej dla określonej Usługi darmowej oznacza żądanie Użytkownika świadczenia Usług darmowych Serwisu(dostarczanie treści cyfrowych)przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia. Powyższe oznacza, że jeśli Użytkownika chce natychmiastowego korzystania z Usług darmowych Serwisu – Użytkownik rozumie i zgadza się, że nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827). Potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych zostanie przesłane do Użytkownika pocztą elektroniczny.

8. Z chwilą rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są bezzwłocznie usuwane z Serwisu.

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, O każdej zmianie Regulaminu Fundacja powiadomi Użytkowników drogą elektroniczną.

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 09.05.2016r. 

Jeśli szukasz miejsca na złożenie działalności gospodarczej zerknij na strony tych wirtualnych biur:

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Wirtualne Biuro Wrocław

Coworking Poznań

Coworking Poznań

Coworking Kraków

Coworking Wrocław