Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) i rozporządzeń na jej podstawie wydanych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiory zgromadzonych danych osobowych użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z ww. przepisami. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Fundacji, zgodnie z polityką ochrony danych osobowych obowiązującą w Fundacji.

§ 1

1. Fundacja przykłada ogromną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników i poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach świadczonych Usług Serwisu.

2. Fundacja nie ujawnia adresów e-mail Użytkowników osobom trzecim, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 3 oraz przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

3. Fundacja przetwarza następujące dane: email, imię i nazwisko, kod pocztowy.

4. Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu prawidłowego wykonania Usług świadczonych zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2

1. Podanie adresu e-mail wymagane jest w przypadku:

Użytkownika, który chce skorzystać z Newsletter`a lub chce otrzymywać informacje na swój e-mail – w celu wysyłki tych Usług,

Użytkownika, który chce pozostawić Komentarz pod artykułem lub Akcją – w celu opublikowania Komentarza, z zastrzeżeniem, że adres-email nie zostanie ujawniony w serwisie,

Użytkownika, który chce podpisać się pod Akcją organizowaną przez Fundację – w celu wskazanym w ust. 2 poniżej.

2. Podanie imienia i nazwiska oraz kodu pocztowego wymagane jest wyłącznie w przypadku Użytkownika, który chce podpisać się pod Akcją organizowaną przez Fundację. W takim wypadku jego dane zostaną zamieszczone w liście/petycji wysyłanej przez Fundację do podmiotów w niej wymienionych. Dane Użytkownika po odpowiednim zniekształceniu w sposób uniemożliwiający identyfikację wraz ze wskazanym przez Użytkownika Kodem Pocztowym zostaną opublikowane w serwisie w zakładce LISTA PODPISÓW.

3. Zgodę na przetwarzanie wskazanych w ust. 1 i 2 danych osobowych Użytkownik udziela dobrowolnie, przy czym jest konieczne dla skorzystania przez Użytkownika z Usług, o których mowa w ust. 1-2. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z Serwisu lub skorzystania z Usług, których prawidłowe funkcjonowanie lub wykonywanie takich danych wymaga.

4. Administratorem danych osobowych jest Fundacja.

5. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do Usług oferowanych w Serwisie, w tym w zakresie niezbędnym do skorzystania z usługi Newsletter’a oraz Akcji.

6. Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych Niezależnemu Wydawnictwu Informacyjnemu Sp. z o.o. (Dawniej Poczta Zdrowia Sp. z o.o.) z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętojańska 15, nr NIP: 542-322-92-15, Regon: 200752840, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445450.

7.Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzania informacji, Fundacja i podmiot, któremu przetwarzanie danych powierzyła chronią dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.

5. Fundacja na podstawie przepisów obowiązującego prawa może zostać zobowiązana do przekazania adresów e-mail Użytkowników osobom trzecim.

6. W przypadku usunięcia adresu e-mail lub innych danych, których podanie było dobrowolne ale j konieczne dla zapewnienia Usług o których mowa w § 2 ust. 1 Użytkownik traci możliwość korzystania z tych Usług.

§ 3

1. Zgromadzone dane stanowią wydzieloną bazę danych, która przechowywana jest na serwerach Serwisów w strefie zabezpieczonej w odpowiedni sposób przed dostaniem się do niej osób niepowołanych.

2. Dane osobowe są wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnione i odpowiednio przeszkolone osoby, zobowiązane odpowiednimi regulacjami do zachowania poufności oraz wyłącznie w celu na jaki Użytkownik wyraził zgodę.

3. Zebrane dane nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje:

a/ gdy Użytkownik dobrowolnie wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych,

b/ na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego podmiotu w myśl obowiązujących przepisów prawa.

4. Dane osobowe, za odrębną zgodą Użytkownika, mogą być wykorzystywane w celach statystycznych, marketingowych i reklamowych w szczególności w celu: sprzedaży produktów i usług Partnerów Fundacji, oraz innych materiałów marketingowych lub promocyjnych Fundacji i jej Partnerów.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, Fundacja uprawniona jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Użytkownik może zaakceptować klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych przez podmioty współpracujące z Fundacją (w tym partnerów, reklamodawców) oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie od Fundacji i określonych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). W przypadku zaakceptowania klauzul, o których mowa w zdaniach poprzedzających Użytkownik ma identyczne uprawnienia, a Fundacja obowiązki wynikające z niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od określonych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Użytkownik, może w każdym czasie cofnąć tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@iozn.pl

§ 4

1. Każdy Użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia zwracając się w tym celu do Fundacji lub podmiotu, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych.

2. W celu dokonania zmian, uzupełnienia lub usunięcia prosimy o kontakt na adres: kontakt@iozn.pl

3. Zgodnie z art 32 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma w szczególności prawo do:

a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych będzie zamierzał je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych Użytkownika innemu administratorowi danych;

b) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację,

c) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;

d) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

e) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

f) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące;

g) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

h) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 5

1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników stanowią: zgoda Użytkownika, regulamin świadczenia usług droga elektroniczną, Polityka Prywatności, postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Fundacja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z zastrzeżeniem, O każdej zmianie Fundacja powiadomi Użytkowników drogą elektroniczną.

3. Polityka wchodzi w życie w dniu 09.05.2016r.

Polityka cookie

Niniejsza Polityka Cookie służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronach internetowych, którymi administruje Fundacja Instytut Zdrowia Naturalnego 03-683 Warszawa, ul. Tużycka 8 lok. 6, mogą być używane pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik ma prawo określić warunki stosowania plików „cookies”. Przez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Prywatności.

Informujemy, że w naszym serwisie możemy stosować pliki „cookies”.

Czym są pliki cookies?

To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pełnią one szereg funkcji, które mają wpływ na Twoją wygodę i bezpieczeństwo przeglądania stron internetowych. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić jej lepsze dopasowanie do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dzięki zapisanych w plikach „cookies” informacjach, dowiadujemy się więcej o upodobaniach naszych użytkowników, dlatego możemy udoskonalać swoje serwisy czyniąc je lepiej dopasowanymi do Twoich potrzeb. Wykorzystujemy Cookie w następujących celach:

a/ dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,.

b/ Konfiguracji serwisu

c/ Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

d/ Analiz i badań oraz audytu oglądalności

e/ Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

f/ Reklamy: umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników

g/ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Z jakiego rodzaju plików cookies korzystamy?

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W poniżej  wyjaśniono sposób, w jaki stosujemy pliki cookies w naszej witrynie. Korzystając z serwisu, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze / urządzeniu w podanych niżej celach.

Źródło:
a) IOZN: Cel – akceptacja plików cookie na stronie, typ: własne
b) IOZN: Cel – identyfikacja sesji, typ: własny
c) IOZN: Cel – wyświetlanie okna pop-up do zapisu na newsletter, typ: własne
d) Facebook: Cel – wyświetlanie na stronie aktualności z Facebooka oraz ilości polubień, typ: zewnętrzny
e) Google: Cel – statystyki odwiedzin serwisu, typ: zewnętrzny

Na swoich stronach internetowych możemy stosować kilka rodzajów plików „cookies”:
– Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika: możemy stosować zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
– Ze względu na pochodzenie wystawcy: możemy stosować zarówno własne pliki „cookies”, jak i dopuszczamy możliwość stosowania zewnętrznych plików „cookies”, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google oraz od podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:
– Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika: najczęściej możemy stosować pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.

Zarządzanie plikami „cookies”

Pamiętaj, że masz prawo w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia plików „cookies” w swojej przeglądarce. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi serwisu nie będą działać poprawnie, co może m.in. wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach możemy przechowywać także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików cookies. Te dane to przede wszystkim adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Możemy przechowywać także czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Dodatkowo, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to możemy zbierać informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

Do sprawdzania ilości osób odwiedzających serwis wykorzystywane są również informacje przechowywane w logach serwerów. Adresy IP są jednak wykorzystywane jedynie do celów statystycznych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

1) publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

2) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

3) nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

4) czas nadejścia zapytania,,

5) pierwszy wiersz żądania http,

6) kod odpowiedzi http

7) liczbę wysłanych przez serwer bajtów

8) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,

9) informacje o przeglądarce użytkownika.

10) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Numery IP mogą być udostępnione na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego podmiotu wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

Łącza do zewnętrznych witryn internetowych

Serwis może zawierać łącza do innych witryn, które nie podlegają niniejszej Polityce. Osoby odwiedzające naszą stronę mogą być przekierowane do stron internetowych należących do osób trzecich w celu uzyskania dalszych informacji, na przykład na temat wydarzeń, produktów lub usług, sponsoringu dotyczącego treści, usług kontrahentów, podmiotów państwowych, działalności typu non-profit, a także sieci społecznych. Spółka w takim zakresie nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do sposobu przechowywania lub wykorzystywania danych na temat użytkowników na serwerach osób trzecich. Drogi Użytkowniku, zalecamy, abyś się każdorazowo zapoznał z polityką w zakresie prywatności każdego z serwisów zewnętrznych dostępnych za pośrednictwem łącza znajdującego się w naszym serwisie w celu sprawdzenia sposobu wykorzystywania plików cookies oraz danych osobowych.

Znaczniki nawigacyjne „Web Beacons”

Od czasu do czasu Spółka zamieszcza swoje reklamy na witrynach internetowych należących do osób trzecich. W ramach starań na rzecz monitorowania skuteczności naszych kampanii reklamowych, czasami wykorzystujemy technologię identyfikacji gości taką jak „web beacons” lub „action tags”, podającą liczbę osób, które odwiedziły serwis na innej stronie internetowej. Powyższa technologia nie jest przez nas wykorzystywana w celu uzyskania dostępu do Państwa informacji osobistych. Stosuje się ją wyłącznie w celu zestawienia zsumowanych danych statystycznych na temat osób odwiedzających serwis oraz określenia skuteczności naszych reklam.

W przypadku Państwa pytań dotyczących stosowanej polityki cookie lub polityki prywatności, prosimy o kontakt na adres Fundacji lub pocztą elektroniczną na adres  kontakt@iozn.pl.